NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Zakon o privrednim društvima - društvo sa ograničenom odgovornošću (doo) /poslovanje/
Zakon o privrednim društvima - društvo sa ograničenom odgovornošću (doo) /poslovanje/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 23
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by PANS - poslovni adresar   
Friday, 08 August 2008
Zakon o privrednim društvima - društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)
    
 

Z A K O N

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

D e o   t r e ć i

PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

G l a v a   III

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Odeljak 1.

Osnovna načela

Pojam i odgovornost

Član 104.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

(2)   Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

(3)   Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

(4)   Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova.

(5)   Ako se broj članova društva s ograničenom odgovornošću poveća iznad broja članova iz stava 4. ovog člana, ali ne više od 100 članova, i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

Načelo slobode ugovaranja

Član 105.

Članovi društva s ograničenom odgovornošću svoje međusobne odnose u društvu, kao i odnose sa društvom, uređuju slobodno ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Odeljak 2.

Osnivački akt i ugovor članova društva

Osnivački akt

Član 106.

(1)   Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću sadrži, naročito:

1)     puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva;

2)     poslovno ime i sedište društva;

3)     delatnost;

4)     iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga;

5)     način i vreme unošenja nenovčanih uloga, odnosno vreme uplate novčanih uloga;

6)     ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja, a po potrebi i troškove pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja;

7)     odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja.

(2)   Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću može sadržati i druge odredbe, uključujući i odredbe koje može sadržati i ugovor članova društva.

Ugovor članova društva

Član 107.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću, pored osnivačkog akta, može da ima i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o:

1)     obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga, kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza;

2)     posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva koji se razlikuje od načina uređenog ovim zakonom;

3)     načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo, pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrđeno na neki drugi način);

4)     postupku odlučivanja, uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja među članovima društva.

(2)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću ne dostavlja se uz prijavu za registraciju.

(3)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću, kao i njegove izmene i dopune, proizvode pravno dejstvo danom potpisivanja od svih članova društva, ako ugovorom nije drukčije određeno.

Odnos osnivačkog akta i ugovora

Član 108.

U slučaju neusklađenosti između osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću i ugovora članova društva primenjuje se osnivački akt društva.

Odeljak 3.

Troškovi

Troškovi osnivanja

Član 109.

(1)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivači.

(2)   Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno, troškove osnivanja društva snose osnivači.

(3)   Ako je osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću određeno da troškove osnivanja snosi društvo, ti troškovi nadoknađuju se osnivačima do iznosa navedenog u osnivačkom aktu.

Odeljak 4.

Osnovne obaveze članova

O d s e k   1.

Obaveza u vezi sa ulogom

Vrste uloga

Član 110.

(1)   Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu.

(2)   Ulozi članova društva s ograničenom odgovornošću ne moraju biti jednake vrednosti.

(3)   Ulozi u društvo s ograničenom odgovornošću, novčani ili nenovčani, ulažu se u društvo u skladu sa osnivačkim aktom društva.

O d s e k   2.

Dodatni ulozi

Osnov

Član 111.

(1)   Članovi društva s ograničenom odgovornošću mogu doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga ako je to određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Dodatni ulozi članova društva s ograničenom odgovornošću srazmerni su udelima, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

(3)   Ako član društva s ograničenom odgovornošću ne unese dodatni ulog u skladu sa stavom 2. ovog člana, ostali članovi obavezni su da uplate taj deo srazmerno svojim udelima, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

(4)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću može da se odredi da je član društva koji ne izvrši obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana odgovoran ostalim članovima i društvu za prouzrokovanu štetu.

Odeljak 5.

Osnovni kapital

Minimalni osnovni kapital

Član 112.

(1)   Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500,00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva, a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije.

(2)   Posebnim zakonom za osnivanje finansijskih i osiguravajućih organizacija i privrednih društava koja obavljaju zakonom određene delatnosti kao društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti veći minimalni osnovni kapital.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 113.

(1)   Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću može se odlukom skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

(2)   Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću može se smanjiti odlukom skupštine članova, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

(3)   Smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom.

(4)   Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću vrši se, po pravilu, jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine članova društva.

Shodna primena

Član 114.

Odredbe ovog zakona o otvorenom akcionarskom društvu koje se odnose na održavanje, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, kao i održavanje skupštine akcionara, shodno se primenjuju i na održavanje, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala i održavanje skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću kod gubitka koji ne prelazi 50% osnovnog kapitala društva.

Odeljak 6.

Udeli

Princip jedan udeo jedan član

Član 115.

(1)   Član društva s ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga.

(2)   Član društva s ograničenom odgovornošću može imati jedan udeo u društvu.

(3)   Ako član društva s ograničenom odgovornošću stekne jedan ili više udela, ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i zajedno čine jedan udeo.

Prava glasa i imovinska prava po osnovu udela

Član 116.

Pravo glasa članova društva s ograničenom odgovornošću, kao i imovinska prava prema društvu uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerni su udelima članova u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava, ako osnivačkim aktom nije drukčije određeno.

Pravna priroda

Član 117.

(1)   Udeli društva s ograničenom odgovornošću nisu hartije od vrednosti.

(2)   Udeli društva s ograničenom odgovornošću ne mogu se sticati, niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošću izdaje svakom članu društva potvrdu kao dokaz članstva i njegovog udela, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

Suvlasništvo udela

Član 118.

(1)   Udeo može pripadati jednom licu ili većem broju lica (u daljem tekstu: suvlasnici udela). Suvlasnici udela se u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću smatraju jednim članom, a u knjigu udela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udela.

(2)   Suvlasnici udela u društvu s ograničenom odgovornošću svoja prava glasa i druga prava ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. U slučaju postojanja zajedničkog punomoćnika suvlasnici udela u društvu s ograničenom odgovornošću dužni su da ga identifikuju radi upisa u knjigu udela.

(3)   Obaveštenje koje društvo s ograničenom odgovornošću uputi zajedničkom punomoćniku iz stava 2. ovog člana smatra se da je dato svim suvlasnicima udela. Ako suvlasnici udela propuste da identifikuju zajedničkog punomoćnika, obaveštenje dato od društva bilo kom suvlasniku smatra se da je dato svim suvlasnicima.

(4)   Suvlasnici udela solidarno odgovaraju društvu s ograničenom odgovornošću za sve obaveze prema društvu koje se tiču njihovog udela.

(5)   Pravne radnje društva s ograničenom odgovornošću prema jednom suvlasniku udela imaju dejstvo prema svim suvlasnicima tog udela.

Knjiga udela

Član 119.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću dužno je da knjigu udela drži u svom sedištu.

(2)   U knjigu udela iz stava 1. ovog člana upisuju se: ime i prebivalište odnosno poslovno ime; sedište i poreski identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterećenja udela; broj ili procenat glasova svakog udela; podele i svi prenosi udela uključujući i vreme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promene ovih podataka.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošću podnosi registru u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata prijavu i dokumenta za svaku promenu podataka upisanih u knjizi udela, radi registracije i objavljivanja.

(4)   Članovi društva s ograničenom odgovornošću imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije.

(5)   Direktori ili članovi upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću odgovaraju društvu za tačnost podataka u knjizi udela, u skladu sa ovim zakonom.

Značaj upisa u knjigu udela

Član 120.

(1)   U odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću, član društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udela, a u odnosu na treća lica član društva je lice koje je kao takvo registrovano.

(2)   Smatra se da je član društva upisan u knjugu udela danom prijave za registraciju, koja sadrži sve podatke koji se upisuju u knjigu udela, bez obzira na to kada je registracija stvarno izvršena.

Pojam i sticanje sopstvenih udela

Član 121.

(1)   Sopstvenim udelom društva sa ograničenom odgovornošću u smislu ovog zakona smatra se udeo koji društvo stekne od svojih članova.

(2)   Društvo s ograničenom odgovornošću ne može upisivati sopstvene udele, direktno ili indirektno, preko trećeg lica koje ih stiče za račun društva.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošću može od svojih članova sticati sopstvene udele koji su u celini uplaćeni, kao i udele koji nisu u celini uplaćeni.

(4)   Udeli iz stava 3. ovog člana mogu se steći kupovinom od članova društva po osnovu prinudnog prestanka svojstva člana društva ili po drugom osnovu.

(5)   Društvo s ograničenom odgovornošću ne može sticati sopstvene udele suprotno odredbama ovog zakona o ograničenju plaćanja.

(6)   Društvo s ograničenom odgovornošću po osnovu sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli računaju u kvorum glasova niti daju pravo na dividendu.

(7)   Stečeni sopstveni udeli ili delovi udela društva s ograničenom odgovornošću kojima se ne raspolaže u roku od godinu dana od dana sticanja, poništavaju se.

Uzimanje udela u zalogu

Član 122.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću može udele uzeti u zalogu, ako je ukupni iznos potraživanja obezbeđenih zalogom udela niži od vrednosti udela, odnosno vrednosti uplaćenog udela.

(2)   Na uzimanje udela člana društva s ograničenom odgovornošću u zalogu od strane samog društva ili od strane lica koje deluje u svoje ime a za račun društva, primenjuju se odredbe ovog zakona o sticanju sopstvenih udela.

Kredit društva za sticanje njegovih udela

Član 123.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću ne može, direktno ili indirektno, pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udela.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na tekuće pravne poslove finansijskih organizacija, kao ni na davanje avansa ili kredita ili pružanja obezbeđenja od strane društva s ograničenom odgovornošću za sticanje udela društva od strane zaposlenih u društvu ili u povezanim društvima.

(3)   Raspolaganja iz stava 2. ovog člana mogu se vršiti samo u okviru ograničenja plaćanja propisanih ovim zakonom.

Povlačenje i poništenje udela

Član 124.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću može povući i poništiti udele u slučajevima određenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Odluku o povlačenju i poništenju udela donosi skupština članova društva s ograničenom odgovornošću, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

(3)   Odluka skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću o povlačenju i poništenju udela sadrži: osnov povlačenja i poništenja, iznos koji se plaća članu povučenog i poništenog udela i dejstvo poništenja na osnovni kapital društva.

(4)   Odluka iz stava 2. ovog člana unosi se u knjigu odluka.

(5)   Član društva s ograničenom odgovornošću čiji je udeo povučen i poništen gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udela.

Odeljak 7.

Osnovna prava članova društva

O d s e k   1.

Pravo raspolaganja udelom

Oslobađenje ograničenja prenosa

Član 125.

Udeo člana društva s ograničenom odgovornošću može se slobodno prenositi, ako ovim zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno, i to:

1)     drugom članu društva ili društvu;

2)     bračnom drugu prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili bračnom drugu potomka;

3)     zakonskom zastupniku ili nasledniku člana društva nakon njegove smrti;

4)     statusnom promenom u skladu sa ovim zakonom.

Pravo prečeg sticanja udela društva

Član 126.

(1)   Član društva s ograničenom odgovornošću pre nego što ponudi svoj udeo ili deo udela trećem licu koje nije lice iz člana 125. ovog zakona, dužan je da taj udeo ili deo udela ponudi društvu.

(2)   Ako društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja u roku određenom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva, o čemu odluku donosi skupština članova društva, ponuda se dostavlja drugim članovima društva, u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(3)   Ako društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno članovi društva, ne obaveste člana društva koji prodaje udeo o odluci u roku utvrđenom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva, smatra se da je ponuda odbijena.

(4)   Društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno članovi društva mogu dati protivponudu članu društva koji nudi prodaju udela, u kom slučaju taj član mora dati društvu, odnosno članovima društva pisano obaveštenje o prihvatanju protivponude u roku od 10 dana od dana prijema protivponude, a ako član društva koji nudi prodaju udela ne odgovori u tom roku, smatra se da je protivponuda odbijena.

(5)   Društvo s ograničenom odgovornošću koje prihvati ponudu za sticanje udela člana društva, može raspodeliti deo ili ceo stečeni udeo jednom ili većem broju članova društva ako svi članovi društva koji su glasali za sticanje udela odobre takvu raspodelu. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ne može zbog ograničenja plaćanja određenih ovim zakonom da izvrši sticanje udela člana društva, članovi društva koji su glasali za kupovinu udela obavezni su da kupe udeo srazmerno svom udelu u osnovnom kapitalu društva.

(6)   Ako je ponuda člana društva s ograničenom odgovornošću društvu, odnosno članovima društva za sticanje udela odbijena, taj član društva može preneti svoj udeo ili deo ponuđenog udela trećem licu po ceni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude društvu odnosno članovima društva ili po višoj ceni, u roku od 60 dana od dana obaveštenja o odbijanju njegove ponude od strane društva i članova društva, odnosno od dana isticanja roka za obaveštavanje o odluci skupštine članova društva i članova društva utvrđenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Prenos udela u sudskom izvršnom postupku

Član 127.

Pri prenosu udela člana društva s ograničenom odgovornošću u izvršnom sudskom postupku, društvo i članovi društva imaju pravo preče kupovine u skladu sa članom 126. ovog zakona, kao i u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršni postupak.

Uslovi i posledice prenosa

Član 128.

(1)   Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. Za prenos udela nije potrebna izmena osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću, osim ako je tim aktom drukčije određeno.

(2)   Prenosilac udela i sticalac udela obavezni su da bez odlaganja prijave društvu s ograničenom odgovornošću prenos udela, promenu člana i vreme promene, radi upisa u knjigu udela. Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošću od dana prijema obaveštenja o prenosu.

(3)   Sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošću kad se pisanim putem saglasi da postane član i naznači da ga obavezuju osnivački akt i ugovor članova društva i kada se u skladu sa zakonom upiše u knjigu udela.

(4)   Prenos udela na naslednike ima pravno dejstvo u skladu sa aktom o nasleđivanju.

Deoba udela i prenos dela udela

Član 129.

(1)   Udeo člana društva s ograničenom odgovornošću može se podeliti u slučaju nasleđivanja, pravnog sledbeništva člana i prenosa na dva ili više lica.

(2)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću ili ugovorom članova društva može se isključiti deoba udela ili se može dozvoliti samo u određenim slučajevima kao što je prenos udela dvojici ili većem broju lica.

(3)   Odredbe ovog zakona o prenosu udela primenjuju se na prenos udela u celini ili delom.

Zalaganje udela od strane člana

Član 130.

(1)   Član društva s ograničenom odgovornošću može dati udeo u zalogu za obezbeđenje kredita ili druge svoje obaveze, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

(2)   Davanje udela u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udela.

(3)   Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno, zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u društvu dok ne postane član društva.

(4)   Ako je za davanje uloga u zalog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću određeno davanje saglasnosti, saglasnost data za davanje udela u zalogu ne znači datu saglasnost za prenos udela trećem licu u smislu ovog zakona, osim ako u datoj saglasnosti nije drukčije određeno.

O d s e k   2.

Pravo isplate dobiti

Finansijski izveštaji

Član 131.

(1)   Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću podnose godišnjoj skupštini članova društva finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju, a po potrebi i izveštaj revizora, na usvajanje.

(2)   Usvajanje finansijskih izveštaja ili bilo kojih drugih izveštaja od strane skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ne utiče na ostvarivanje prava članova ako se kasnije pokaže da su netačni ili pogrešni.

Opšta pravila u vezi sa plaćanjem

Član 132.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću može vršiti isplate članovima društva u bilo koje vreme, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno ili ako to plaćanje nije suprotno odredbama ovog zakona o ograničenjima plaćanja.

(2)   Svaka isplata članovima društva s ograničenom odgovornošću vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva u vreme donošenja odluke društva o takvoj isplati, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

(3)   Ugovor članova društva može da sadrži i druge odredbe u vezi sa isplatom članovima društva, a naročito odredbe o: vremenu i iznosu isplate; određenoj većini članova skupštine društva koja o tome odlučuje; iznosu isplate ili ovlašćenje direktoru ili upravnom odboru za deklarisanje ili vršenje takve isplate; danu na koji se utvrđuju članovi koji imaju pravo na isplatu dividende; dodatnim ograničenjima plaćanja u odnosu na ograničenja plaćanja utvrđena ovim zakonom.

(4)   Član društva s ograničenom odgovornošću koji stekne pravo na određenu isplatu postaje poverilac društva u odnosu na tu isplatu.

Ograničenja plaćanja

Član 133.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću ne može vršiti plaćanja svojim članovima ako bi posle plaćanja:

1)     neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima u skladu sa ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate;

2)     društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja društva.

(2)   Izuzetno od stava 1. ovog člana društvo s ograničenom odgovornošću može izvršiti plaćanja svojim članovima, ako iz finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija proizlazi da je isplata razumna u datim okolnostima. Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva može se odrediti da se za ovakvu isplatu traže posebni finansijski izveštaji, preciziranja standarda računovodstvene prakse i navođenja metoda procene.

Odgovornost za nedopuštena plaćanja

Član 134.

(1)   Članovi društva s ograničenom odgovornošću kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate suprotno članu 133. ovog zakona, ako su znali ili ako su s obzirom na okolnosti, morali u to vreme da znaju da te isplate nisu dozvoljene, odgovorni su društvu za vraćanje primljenih iznosa.

(2)   Članovi društva s ograničenom odgovornošću, direktor ili članovi upravnog odbora koji su odgovorni za nedopuštene isplate i koji su znali ili su s obzirom na okolnosti morali znati da su te isplate u to vreme nedopuštene, odgovorni su društvu za nedopuštene isplate.

(3)   Ako je više od jednog lica iz st. 1. i 2. ovog člana odgovorno u vezi sa nedopuštenim isplatama, njihova odgovornost je solidarna.

(4)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću može odrediti da su članovi društva dužni i nadoknaditi smanjenje osnovnog kapitala društva, ako članovi organa društva iz stava 2. ovog člana ne mogu nadoknaditi društvu takve nedopuštene isplate.

Zajam umesto kapitala

Član 135.

(1)   Član društva s ograničenom odgovornošću koji društvu u vreme poslovne krize, ne poveća sopstveni kapital kao dobar privrednik, već društvu da zajam može u stečajnom postupku ostvarivati zahtev za povraćaj zajma samo kao stečajni poverilac sa neobezbeđenim potraživanjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

(2)   Ako treće lice da zajam društvu, u slučaju iz stava 1. ovog člana, a član društva pruži obezbeđenje za zajam, zajmodavac koji se nije namirio iz dobijenog obezbeđenja, može u stečajnom postupku protiv društva ostvarivati zahtev za povraćaj zajma za iznos koji nije uspeo namiriti, kao stečajni poverilac sa neobezbeđenim potraživanjem.

(3)   Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na druge pravne poslove članova društva s ograničenom odgovornošću i trećih lica koje odgovaraju davanju zajma iz st. 1. i 2. ovog člana.

(4)   Odredbe st. 1. do 3. ovog člana ne primenjuju se na člana društva s ograničenom odgovornošću čiji udeo u društvu ne prelazi 1/10 osnovnog kapitala društva i koji nije direktor ili član upravnog odbora društva.

(5)   Ako društvo s ograničenom odgovornošću u poslednjoj godini pre podnošenja predloga za otvaranje stečajnog postupka nad društvom ili nakon podnošenja tog predloga, u slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana vrati zajam, član društva koji je dao obezbeđenje za povraćaj zajma dužan je tako isplaćeni iznos zajma vratiti društvu.

(6)   Obaveza iz stava 5. ovog člana postoji do iznosa datog obezbeđenja člana društva za povraćaj zajma u vreme vraćanja zajma.

(7)   Član društva s ograničenom odgovornošću oslobađa se obaveze iz stava 5. ovog člana ako predmet datog obezbeđenja poveriocu stavi na raspolaganje društvu.

(8)   Odredbe st. 1. do 7. ovog člana shodno se primenjuju i na druge poslove davanja zajma u smislu obligacionih odnosa.

Odeljak 8.

Skupština

O d s e k   1.

Pojam i delokrug

Pojam i postojanje

Član 136.

(1)   Članovi društva s ograničenom odgovornošću čine skupštinu.

(2)   U društvu s ograničenom odgovornošću s jednim članom ovlašćenja skupštine članova vrši taj član ili ovlašćeno lice.

(3)   Član društva s ograničenom odgovornošću iz stava 2. ovog člana po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine društva sa ograničenom odgovornošću sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka.

(4)   Sporazumi između člana iz stava 2. ovog člana i društva moraju biti u pisanoj formi ili uneti u knjigu odluka, osim ako se radi o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.

Delokrug

Član 137.

Ako ovim zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije uređeno, skupština članova društva s ograničenom odgovornošću, odlučuje o:

1)     odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije;

2)     izboru i razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade;

3)     odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva;

4)     imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom;

5)     imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;

6)     povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;

7)     davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva;

8)     odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva;

9)     isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno;

10)     statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva;

11)     davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa članom 35. ovog zakona;

12)     sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa ovim zakonom;

13)     izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva;

14)     obrazovanju ogranka;

15)     donošenju poslovnika o svom radu;

16)     drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u delokrugu skupštine članova.

O d s e k   2.

Sazivanje skupštine i dnevni red

Sednice skupštine članova

Član 138.

(1)   Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim ovim zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću saziva direktor ili upravni odbor, ako osnivačkim aktom i ugovorom članova društva nije drukčije određeno. Mesto održavanja skupštine je sedište društva, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno ili ako skupština članova društva ne odluči drukčije.

Redovna i vanredne sednice skupštine

Član 139.

(1)   Godišnja sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću održava se najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti.

(2)   Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne.

(3)   Zahtev za sazivanje sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću može da podnese direktoru ili upravnom odboru bilo koji član društva, direktor društva ili član upravnog odbora u bilo koje vreme.

(4)   Vanredna sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću obavezno se saziva i kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi društva koji imaju ili zastupaju 10% glasačkih prava, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određeno da to pravo imaju i članovi koji zajedno imaju i manji procenat glasačkih prava.

(5)   Zahtev iz stava 4. ovog člana upućuje se direktoru ili upravnom odboru društva.

(6)   Ako direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću ne prihvati zahtev članova društva iz stava 4. ovog člana i ne sazove vanrednu sednicu skupštine članova društva u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu uz navođenje dnevnog reda sami sazvati skupštinu, u kom slučaju skupština odlučuje ko snosi troškove za održavanje tako sazvane skupštine.

(7)   Ako se vanredna sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću po sazivu manjinskih članova iz stava 4. ovog člana ne sastane ili nema kvorum, manjinski članovi mogu sazvati ponovljenu skupštinu u daljem roku od sedam dana, a ako se skupština ni tada ne sastane ili nema kvorum, oni mogu zahtevati od suda u vanparničnom postupku da odredi lice koje će u svojstvu privremenog zastupnika sazvati sednicu skupštine i odrediti njen dnevni red.

(8)   Po zahtevu manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošću iz stava 7. ovog člana sud je dužan da donese rešenje u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Obaveštenje i dnevni red

Član 140.

(1)   Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću saziva se pisanim pozivom upućenom svakom članu društva na adresu koja se vodi u knjizi članova društva, a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku.

(2)   Poziv za sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana, a najranije 15 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

(3)   Poziv za sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću obavezno sadrži poslovno ime i sedište društva, vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda skupštine i druge podatke određene osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Ako je predložena izmena osnivačkog akta ili ugovora članova društva prilaže se i tekst predloga tih akata. Uz poziv za sednicu skupštine dostavljaju se i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, predlozi ili opisi ugovora koje skupština članova odobrava i, kad je potrebno, finansijski izveštaji, izveštaji direktora ili upravnog odbora, kao i revizora.

(4)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član društva koji je o tome obavestio ostale članove društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. Pitanja koja nisu navedena u pozivu za sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili o kojima nisu bili obavešteni ostali članovi društva mogu se uvrstiti u dnevni red ako se nijedan član ne protivi raspravi i glasanju o njima. Odluke o naknadno uključenim pitanjima punovažne su ako svoju nesaglasnost u odnosu na njih ne izrazi nijedan odsutni član, u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Isključenje prava na prigovor

Član 141.

Članovi društva s ograničenom odgovornošću koji prisustvuju sednici skupštine, lično ili preko punomoćnika, nemaju pravo prigovora na bilo koje nepravilnosti u postupku njenog sazivanja, osim ako o tome ne stave obrazložen prigovor u pisanoj formi za vreme sednice ili najkasnije tri dana posle održavanja sednice.

Poseban slučaj održavanja

Član 142.

Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću može se održati i bez sazivanja u skladu sa članom 140. ovog zakona ako se sa tim saglase svi prisutni članovi i ako se tome u pisanoj formi ne usprotive odsutni članovi ili ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

O d s e k   3.

Postupak odlučivanja

Zastupanje člana

Član 143.

(1)   Član društva može potpisivanjem pisanog punomoćja imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

(2)   Član društva s ograničenom odgovornošću ne može biti zastupljen u skupštini sa punomoćnikom koji bi imao samo deo njegovih glasačkih prava, niti može dati punomoćje većem broju lica.

(3)   Zakonski zastupnici fizičkih lica i zastupnici pravnih lica u svojim društvima zastupaju bez punomoćja iz stava 1. ovog člana.

(4)   Punomoćje se daje po pravilu za jednu sednicu skupštine, uključujući i ponovljenu skupštinu.

(5)   Direktor ili članovi upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću ne mogu biti punomoćnici članova koji su zaposleni u društvu i sa njima povezanih lica u smislu ovog zakona.

Kvorum

Član 144.

(1)   Za održavanje skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova društva (u daljem tekstu: kvorum), ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određen veći broj glasova.

(2)   Ako se skupština članova društva s ograničenom odgovornošću nije mogla održati ili odlučivati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog člana, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom, najranije 10 dana i najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja, na način utvrđen članom 140. ovog zakona (ponovljena skupština).

(3)   Kvorum za održavanje ponovljene skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova društva s ograničenom odgovornošću, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određen veći broj glasova.

Način rada skupštine

Član 145.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću donosi poslovnik skupštine kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva .

(2)   Sednicom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću može predsedavati predsedavajući skupštine koji se bira na početku svakog zasedanja, ako osnivačkim aktom, ugovorom članova društva ili poslovnikom skupštine nije drukčije određeno.

(3)   Ovlašćenja, obaveze i odgovornosti predsedavajućeg skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću mogu se predvideti u osnivačkom aktu, ugovoru članova društva ili poslovniku skupštine.

(4)   Predsedavajući skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću imenuje zapisničara, dva člana koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje, osim ako osnivačkim aktom, ugovorom članova društva ili poslovnikom o radu skupštine nije drukčije određeno.

(5)   Direktor ili članovi upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću, po pravilu prisustvuju sednici skupštine članova društva.

Odlučivanje

Član 146.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje prostom većinom broja glasova iz člana 144. st. 1. i 3. ovog zakona, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određeno da se odluke donose većinom glasova svih članova.

(2)   Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje saglasnošću svih članova društva, osim ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije određeno da se odlučuje većinom glasova, ali ne manjom većinom od ukupnog broja glasova o: izmenama i dopunama osnivačkog akta i ugovora članova društva; povećanju i smanjenju osnovnog kapitala osim dodatnih uloga članova u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva; statusnim promenama; promeni pravne forme i prestanku društva; raspodeli dobiti članovima društva; sticanju sopstvenih udela društva; raspolaganju imovinom društva velike vrednosti, u skladu sa ovim zakonom.

(3)   Izuzetno od odredbe st. 1. i 2. ovog člana odluke koje umanjuju prava jednog ili više članova društva s ograničenom odgovornošću u odnosu na prava bilo kog drugog člana društva donose se samo uz saglasnost člana ili članova društva na koje se odluka odnosi, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Sednice, telefonske sednice, pismeno glasanje i odlučivanje bez sednice

Član 147.

(1)   Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću koje nema više od 10 članova mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sednici skupštine članova društva.

(2)   Član društva s ograničenom odgovornošću može glasati i pisanim putem ili drugim načinom isporuke dokumenata, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno. Osnivački akt ili ugovor članova društva može sadržati detaljna pravila za takvo glasanje, uključujući i pravila kojima se određuju pitanja o kojima se na ovaj način može glasati.

(3)   Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću nije određeno da se odluke skupštine članova društva donose na sednici, svaka odluka može se doneti i van sednice, ukoliko je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa o tom pitanju.

Javno i tajno glasanje

Član 148.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću odlučuje javnim glasanjem-dizanjem ruke.

(2)   Tajno glasanje putem glasačkih listića o bilo kom pitanju mogu da zahtevaju prisutni članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova o pitanjima o kojima se glasa.

Isključenje prava glasa

Član 149.

(1)   Član društva s ograničenom odgovornošću ne može glasati u skupštini kad se odlučuje o:

1)     oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu;

2)     pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;

3)     odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa članom 35. ovog zakona.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana koja se odnosi na člana društva odnosi se i na povezana lica u smislu ovog zakona.

(3)   Isključenje prava glasa za člana društva s ograničenom odgovornošću iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju ili o izboru i razrešenju sa njim povezanog lica za mesto direktora, člana upravnog odbora ili likvidacionog upravnika društva.

(4)   Glasovi člana društva s ograničenom odgovornošću čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanju na koje se odnosi isključenje.

Zapisnik

Član 150.

(1)   Odluke skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se u zapisnik.

(2)   Zapisnik sadrži naročito podatke o: predsedavajućem i bilo kom licu za overu zapisnika ili za brojanje glasova; pitanjima koja su predmet glasanja; broju glasova za odluku i protiv odluke i broju uzdržanih od glasanja; prigovoru članova na vođenje sednice ili izdvojenim mišljenjima pojedinih članova, prigovoru direktora ili članova upravnog odbora na odluke.

(3)   Uz zapisnik se prilažu spisak prisutnih učesnika i dokazi o sazivanju skupštine.

(4)   Zapisnik potpisuju predsedavajući skupštine i zapisničar.

(5)   Nepostupanje u skladu sa st. 1. do 4. ovog člana ne utiče na punovažnost odluka skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću, ukoliko se na drugi pouzdan način može utvrditi njihova autentičnost.

Knjiga odluka

Član 151.

(1)   Odluke donete na sednici skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka.

(2)   Odluke iz stava 1. ovog člana punovažne su od dana donošenja, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

O d s e k   4.

Pobojnost odluka skupštine

Shodna primena

Član 152.

Odredbe ovog zakona o opštim i posebnim osnovima pobojnosti odluka skupštine akcionara, izuzecima od pobojnosti i postupku pobijanja, koje se odnose na akcionarsko društvo, shodno se primenjuju i na pobijanje odluka skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću.

Odeljak 9.

Direktor ili upravni odbor

O d s e k   1.

Statusna pitanja i način rada

Pojam

Član 153.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću može da ima direktora ili upravni odbor.

(2)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću određuje se da li društvo ima direktora ili upravni odbor.

(3)   Direktor društva s ograničenom odgovornošću može biti član društva ili lice koje nije član društva.

(4)   Ako društvo ima upravni odbor njegovi članovi mogu biti svi članovi društva ili druga lica.

Izbor direktora ili članova upravnog odbora

Član 154.

(1)   Članovi društva s ograničenom odgovornošću biraju direktora ili članove upravnog odbora na sednici skupštine, osim prvog direktora ili članova prvog upravnog odbora koji mogu biti određeni osnivačkim aktom.

(2)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da se izbor članova upravnog odbora društva vrši kumulativnim glasanjem, u skladu sa ovim zakonom.

Broj članova upravnog odbora i popunjavanje sastava

Član 155.

(1)   Broj članova upravnog odbora određuje se osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću.

(2)   Ako se broj članova upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću smanji ispod broja članova određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva, preostali članovi mogu kooptacijom dopuniti upravni odbor do potrebnog broja članova, ako je tako određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(3)   Ako se ne izvrši kooptacija članova upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću u skladu sa stavom 2. ovog člana preostali članovi upravnog odbora dužni su da bez odlaganja sazovu sednicu skupštine radi izbora članova do punog broja, a do tog izbora preostali članovi obavljaju samo hitne poslove, ako tim aktima nije drukčije određeno.

Predsednik upravnog odbora

Član 156.

(1)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću ima predsednika koga biraju članovi upravnog odbora većinom od ukupnog broja, ako osnivačkim aktom društva nije određena druga većina.

(2)   Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću zastupa društvo.

(3)   Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću saziva i predsedava sednicama upravnog odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika.

(4)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da predsednik upravnog odbora predsedava i sednicom skupštine članova i da je odgovoran je za vođenje njenog zapisnika.

O d s e k   2.

Poslovi direktora ili upravnog odbora

Delokrug

Član 157.

(1)   Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno direktor ili upravni odbor nadležan je za:

1)     zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva;

2)     utvrđivanje predloga poslovnog plana;

3)     sazivanje sednica skupštine članova društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;

4)     sprovođenje odluka skupštine članova;

5)     određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja;

6)     zaključenje ugovora o kreditu;

7)     utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva;

8)     davanje i opozivanje prokure;

9)     druga pitanja određena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Ako je osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću tako određeno, direktor ili upravni odbor nadležan je i za:

1)     izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udela i povlačenja i poništenja udela;

2)     utvrđivanje iznosa učešća u dobiti;

3)     izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrednosti.

(3)   Direktor ili članovi upravnog odbora mogu vršenje poslova po pitanjima iz st. 1. i 2. preneti na druga lica, ako osnivačkim aktom nije drukčije određeno.

Odgovornost za poslovne knjige

Član 158.

Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

O d s e k   3.

Način rada upravnog odbora

Samostalno ili zajedničko postupanje članova

Član 159.

(1)   Ako društvo s ograničenom odgovornošću zastupa ili poslove društva vodi upravni odbor, svaki član ima pravo da postupa samostalno, osim ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno.

(2)   Ako se osnivačkim aktom članova društva s ograničenom odgovornošću odredi da lica iz stava 1. ovog člana mogu postupati samo zajedno, potrebno je odobrenje svih lica za svaki akt ili posao, osim kad bi to zahtevalo odlaganje odluke koje bi nanelo štetu interesima društva.

(3)   Ako osnivački akt ili ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću odredi da je lice iz stava 1. ovog člana dužno da poštuje uputstva drugih lica i ako to lice smatra da data uputstva nisu prikladna, obaveštava o tome druga lica radi zajedničkog odlučivanja o poslu, osim kad bi to zahtevalo odlaganje odluke koje bi nanelo štetu interesima društva, kada može postupati samostalno o čemu obaveštava bez odlaganja ostale članove.

(4)   U slučaju neslaganja lica stava 3. ovog člana saziva se vanredna sednica skupštine u skladu sa odredbama ovog zakona.

Sednice

Član 160.

(1)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu neposredno pre godišnje skupštine članova društva.

(2)   Pored sednica iz stava 1. ovog člana upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana tog odbora. Ako predsednik upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev člana odbora sednicu može sazvati taj član odbora.

(3)   Sazivanje vanredne sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću vrši se pisanim pozivom koji se dostavlja svim članovima odbora, u kom se navode razlozi, vreme i mesto održavanja sednice.

(4)   Sednice upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske telefonske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici upravnog odbora smatraju se prisutnim.

(5)   Sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću mogu se održavati i bez sprovođenja postupka iz st. 2. do 4. ovog člana ako im prisustvuju svi njegovi članovi i ako nijedan od članova ne prigovori postupku sazivanja i održavanja sednice, odnosno ako se član koji ne prisustvuje sednici pisanim putem izjasni o tome da ne prigovara na postupak sazivanja i održavanja sednice, u skladu sa osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

(6)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću može doneti poslovnik o radu kojim bliže uređuje način rada, koji je u skladu sa osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

(7)   Odredbe st. 1. do 6. ovog člana primenjuju se ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno.

Odlučivanje bez sednice

Član 161.

Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću može odlučivati bez sednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisanu saglasnost dali svi članovi upravnog odbora koji imaju pravo glasa o tom pitanju, ako osnivačkim aktom i ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

Kvorum i većina

Član 162.

(1)   Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću čini većina od ukupnog broja njegovih članova.

(2)   Odluke upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću donose se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora.

(3)   Odluke upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću postaju punovažne danom donošenja. Odluke upravnog odbora unose se u knjigu odluka.

(4)   Ako su glasovi članova upravnog odbora s ograničenom odgovornošću pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika upravnog odbora koji glasa poslednji.

(5)   Odredbe st. 1. do 4. ovog člana primenjuju se ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću nije drukčije određeno.

Isključenje prava glasa

Član 163.

Odredbe ovog zakona o isključenju prava glasa člana društva s ograničenom odgovornošću u skupštini članova shodno se primenjuju na isključenje prava glasa člana upravnog odbora prilikom  odlučivanja upravnog odbora.

Komisije

Član 164.

(1)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću može obrazovati jednu ili više komisija koje sačinjavaju njegovi članovi ili druga lica.

(2)   Uslovi i način rada komisija iz stava 1. ovog člana određuju se odlukom odbora u skladu sa osnivačkim aktom društva ili ugovorom članova društva.

(3)   Odluke komisije iz stava 1. ovog člana upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću podležu saglasnosti tog odbora ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

Zapisnik

Član 165.

(1)   Na sednicama upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću i komisija odbora vodi se zapisnik, koji se podnosi na prihvatanje na narednoj sednici odbora ili komisije. Zapisnik potpisuje predsedavajući sednici i lice koje vodi zapisnik.

(2)   Zapisnik sa sednice upravnog odbora i komisija odbora društva s ograničenom odgovornošću sačinjava se najkasnije u roku od 10 dana od dana njihovog održavanja.

(3)   Zapisnik sa sednice upravnog odbora i komisija odbora društva s ograničenom odgovornošću sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice; prisutne na sednici; dnevni red sednice; sažeti prikaz diskusije; pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, uključujući i označenje za svako lice da li je glasalo "za" ili "protiv" ili se uzdržalo od glasanja.

(4)   Nepostupanje u skladu sa st. 1. do 3. ovog člana ne utiče na punovažnost odluka i drugih radnji upravnog odbora i komisija odbora društva s ograničenom odgovornošću.

O d s e k   4.

Statusna odgovornost

Ostavka

Član 166.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na ostavku direktora ili članova upravnog odbora akcionarskog društva primenjuju se shodno i na ostavku direktora ili člana upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošću.

Razrešenje

Član 167.

(1)   Skupština društva s ograničenom odgovornošću može razrešiti direktora ili članove upravnog odbora društva, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

(2)   Razrešenje direktora ili članova upravnog odbora ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva iz stava 1. ovog člana.

Odeljak 10.

Nadzor

Interni revizor ili odbor revizora

Član 168.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću ima internog revizora ili odbor revizora, ako je tako određeno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima odbor revizora on se sastoji od najmanje tri člana. Broj članova odbora revizora mora biti neparan. Interni revizor je fizičko lice koje ispunjava uslove propisane posebnim zakonom.

Izbor i razrešenje i shodna primena

Član 169.

(1)   Internog revizora i članove odbora revizora bira skupština članova društva s ograničenom odgovornošću iz reda nezavisnih članova ako upravni odbor ima takvih članova ili iz reda drugih nezavisnih lica u smislu ovog zakona. Prvi interni revizor i članovi odbora revizora određuju se osnivačkim aktom ili posebnim aktom osnivača.

(2)   Interni revizor i članovi odbora revizora društva s ograničenom odgovornošću mogu se razrešiti odlukom skupštine članova društva, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

(3)   Razrešenje internog revizora ili članova odbora revizora društva s ograničenom odgovornošću ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva iz stava 2. ovog člana.

Delokrug i način rada

Član 170.

(1)   Interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošću izveštavaju skupštinu članova društva o sledećem:

1)     računovodstvu, izveštajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava;

2)     usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtevima;

3)     kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti revizora društva, ako ga društvo ima.

(2)   U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora kontrolišu:

1)     izbor i naknadu revizora;

2)     verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja društva i osnove predloga za podelu dobiti i druga plaćanja članovima društva;

3)     verodostojnost i kompletnost izveštavanja članova društva o finansijskim i drugim informacijama;

4)     usklađenost poslovanja društva sa odredbama ovog zakona o finansijskim pitanjima i poslovima sukoba interesa;

5)     postupak rešavanja prigovora članova društva, članova organa društva ili drugih lica u vezi sa tač. 1. do 4. ovog stava.

(3)   Interni revizor ili odbor revizora podnose izveštaj članovima društva s ograničenom odgovornošću na svakoj godišnjoj skupštini, a na vanrednoj sednici skupštine kada smatraju da je izveštavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor.

(4)   U izvršenju svojih dužnosti interni revizor ili odbor revizora društva mogu pregledati sva dokumenta društva, proveravati njihovu verodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtevati izveštaje i objašnjenja direktora ili upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva.

(5)   Interni revizor i odbor revizora dostavljaju poseban izveštaj skupštini o ugovorima zaključenim između društva i direktora društva ili sa članovima upravnog odbora društva, kao i sa povezanim licima u smislu ovog zakona.

(6)   U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošću mogu angažovati druga lica stručna za odgovarajuću oblast i odrediti im plaćanje razumne naknade.

(7)   Interni revizor, odnosno odbor revizora poslove iz st. 1. do 6. ovog člana, kao i druge poslove, obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

Revizor

Član 171.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošću može imati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

(2)   Revizor društva s ograničenom odgovornošću obaveštava se istovremeno sa obaveštenjem članova društva o održavanju skupštine članova društva, radi učestvovanja u radu skupštine u skladu sa zakonom.

Stručni poverenik

Član 172.

Odredbe ovog zakona o imenovanju stručnog poverenika, njegovim ovlašćenjima i izveštaju, koje se odnose na akcionarsko društvo, shodno se primenjuju i na društvo s ograničenom odgovornošću, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije određeno.

Odeljak 11.

Izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva

Način izmene

Član 173.

(1)   Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva, ako tim aktom nije drukčije određeno.

(2)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću može se odrediti da se taj akt menja većinom glasova, ali ne manjom većinom od obične većine glasova svih članova društva s ograničenom odgovornošću.

(3)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva, ako tim aktom nije drukčije određeno.

(4)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošću može odrediti da se taj akt može menjati i većinom glasova, ali ne manjom većinom od obične većine svih glasova članova društva s ograničenom odgovornošću.

(5)   Izuzetno od st. 1. do 4. ovog člana izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva s ograničenom odgovornošću kojima se menjaju prava nekog člana društva, vrše se uz saglasnost tog člana.

(6)   Potpisi članova društva s ograničenom odgovornošću izmenjenog osnivačkog akta društva overavaju se u skladu sa zakonom.

Odeljak 12.

Akti i dokumenta društva

Držanje i čuvanje

Član 174.

(1)   Svako društvo s ograničenom odgovornošću čuva sledeća dokumenata i akta:

1)     osnivački akt, uključujući i sve njegove izmene;

2)     ugovor članova društva, ako ga društvo ima, uključujući i sve njegove izmene;

3)     rešenje o registraciji;

4)     interna dokumenta odobrena od skupštine članova i upravnog odbora;

5)     knjigu odluka;

6)     akt o obrazovanju svakog ogranka društva i predstavništva (zastupništva);

7)     dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu;

8)     zapisnike i odluke skupštine članova i upravnog odbora društva;

9)     zapisnike odbora revizora i druge njihove pisane naloge i zaključke;

10)     finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;

11)     knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;

12)     dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima;

13)     listu povezanih društava sa podacima o udelima ili drugim pravima u njima;

14)     knjigu udela;

15)     listu sa punim imenima i adresama svih članova upravnog odbora, svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo i revizora društva, kao i podatke da li lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;

16)     puno ime i adresu internog revizora i članova odbora revizora;

17)     listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član društva;

18)     spisak svih ugovora koje su sa društvom zaključili direktor, članovi upravnog odbora i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona.

(2)   Društvo s ograničenom odgovornošću dužno je da čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim svim članovima društva.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošću čuva osnivački akt i ugovor članova društva trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, a po isteku tog roka ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Shodna primena

Član 175.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje pristup aktima i ostalim dokumentima akcionarskog društva i pristup aktima akcionarskog društva po odluci suda, shodno se primenjuju i na pristup aktima i ostalim dokumentima društva s ograničenom odgovornošću i pristup aktima društva s ograničenom odgovornošću po odluci suda.

Odeljak 13.

Prava po osnovu prestanka svojstva člana društva i prestanak društva

O d s e k   1.

Prestanak svojstva člana

Osnovi

Član 176.

Članu društva s ograničenom odgovornošću prestaje svojstvo člana društva:

1)     smrću;

2)     prestankom pravnog lica;

3)     istupanjem (povlačenjem) u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva;

4)     istupanjem (povlačenjem) uz povredu osnivačkog akta ili ugovora članova društva;

5)     istupanjem (povlačenjem) u skladu sa sudskom odlukom;

6)     isključenjem u skladu sa sudskom odlukom;

7)     isključenjem u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva;

8)     prenosom udela drugom licu;

9)     u slučaju drugih događaja određenih osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koji vode prestanku svojstva člana društva.

O d s e k  2.

Istupanje i isključenje člana

Osnovna načela

Član 177.

(1)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću mogu se odrediti osnovi, postupak i posledice prestanka svojstva člana društva uključujući ugovornu kaznu ili naknadu štete po osnovu isključenja ili nepropisnog istupanja iz društva.

(2)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošću ne može se unapred isključiti pravo istupanja iz društva i član društva se ne može unapred odreći tog prava, niti se tim aktom može isključiti pravo člana društva na odricanje zahteva prema društvu po osnovu nepropisnog isključenja, kao i pravo društva na zahtev protiv člana društva za nepropisno istupanje iz društva.

Istupanje člana iz opravdanog razloga

Član 178.

(1)   Član društva s ograničenom odgovornošću može istupiti iz društva ako mu ostali članovi ili društvo svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu, ako je sprečen u ostvarivanju svojih prava u društvu ili mu neki članovi društva ili društvo nameću nesrazmerne obaveze, kao i iz drugih opravdanih razloga.

(2)   U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako se njegovi razlozi za istupanje osporavaju, član društva s ograničenom odgovornošću ima pravo da pokrene postupak pred nadležnim sudom u cilju utvrđivanja opravdanosti razloga za istupanje.

(3)   Član društva koji istupa iz društva iz opravdanih razloga ima pravo na naknadu tržišne vrednosti udela u roku utvrđenom osnivačkim aktom, odnosno ugovorom članova društva, kao i na naknadu prouzrokovane štete.

(4)   Član društva koji istupa iz društva bez postojanja opravdanog razloga, dužan je da naknadi društvu time prouzrokovanu štetu.

Isključenje člana

Član 179.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošću može doneti odluku da pred nadležnim sudom pokrene postupak isključenja pojedinog člana iz društva ako član društva ne ispuni obavezu unošenja ugovorenog uloga određenu osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva ili ako postoje drugi opravdani razlozi.

(2)   Drugi opravdani razlozi u smislu stava 1. ovog člana postoje naročito ako član društva:

1)     namerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje štetu društvu ili drugim članovima društva;

2)     namerno ili grubom nepažnjom ne postupa u skladu sa osnivačkim aktom društva ili ugovorom članova društva ili obavezama propisanim zakonom;

3)     učestvuje u radnjama koje onemogućavaju izvršenje poslova između društva i člana društva;

4)     svojim ponašanjem sprečava ili otežava poslovanje društva.

(3)   Tužbu za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću može podneti društvo, kao i bilo koji član društva, u kom slučaju sud može, ako nađe da je to nužno i opravdano, suspendovati pravo glasa člana čije se isključenje traži, kao i suspendovati druga prava tog člana društva.

(4)   Društvo s ograničenom odgovornošću ima pravo na naknadu štete koja mu se prouzrokuje isključenjem člana društva iz opravdanih razloga.

Posledice prestanka članstva

Član 180.

(1)   Istupanjem i isključenjem člana društva s ograničenom odgovornošću prestaje njegovo svojstvo člana u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na druge osnove prestanka svojstva člana društva s ograničenom odgovornošću u društvu.

(3)   Član društva s ograničenom odgovornošću kome prestane svojstvo člana društva ima pravo na naknadu tržišne vrednosti svog udela u vreme prestanka svojstva člana društva.

(4)   Pravo na naknadu iz stava 3. ovog člana nema član društva čije je svojstvo prestalo smrću, a njegovi naslednici imaju pravo da preuzmu njegov udeo i postanu članovi društva.

(5)   Odredba stava 3. ovog člana ne primenjuje se ni na člana društva koji je prodao svoj udeo drugom licu koje preuzima njegov udeo i postaje član društva.

(6)   Potraživanja društva s ograničenom odgovornošću po osnovu dugovane naknade štete člana društva, u slučaju isključenja iz opravdanih razloga ili neopravdanog istupanja, kao i po osnovu neispunjenja neke druge obaveze člana društva, prebijaju se sa potraživanjima vrednosti udela člana društva kome po ovim osnovima prestaje svojstvo člana društva.

(7)   Naknada vrednosti udela člana društva s ograničenom odgovornošću kome je u skladu sa ovim zakonom prestalo svojstvo člana, ne može se vršiti ako se time povređuju odredbe ovog zakona o ograničenjima plaćanja članovima društva.

(8)   U cilju obezbeđenja isplate potraživanja po osnovu istupanja odnosno isključenja člana društva s ograničenom odgovornošću, sud može suspendovati članska prava u društvu i odrediti druge privremene mere.

O d s e k   3.

Prestanak društva

Osnovi

Član 181.

Društvo s ograničenom odgovornošću prestaje:

1)     istekom vremena određenog u osnivačkom aktu;

2)     odlukom skupštine članova;

3)     statusnim promenama koje vode prestanku društva;

4)     stečajem (bankrotstvom);

5)     pravnosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva;

6)     nastupanjem događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Jednočlano društvo

Član 182.

Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika, odnosno smrću člana koji nema naslednika udela.

Prestanak društva odlukom suda kao pravo manjinskih članova

Član 183.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje prestanak akcionarskog društva i druga pravna sredstva po zahtevu manjinskih akcionara, shodno se primenjuju i na društvo s ograničenom odgovornošću.

 

 

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Eisenamann Ludwig   |82.194.146.xxx |24-04-2011 07:20:25
Ako je skupstina bila 06,12,2010 i samo prva tacka doneta odluka pa je direktor reko da se nastavi drugi neki dan koja uopste nije nastavljena pitanje.Dali moze da se preko suda trazi nastavak zapocete skupstine?
Unapred hvala eisenmann.bus@gm ail.com
Anonimus   |178.222.147.xxx |24-04-2011 08:06:50
Članovi društva mogu da traže zaštitu svojih prava sudskim putem, u svim slučajevima kada su ona ugrožena, što se naravno odnosi i na zakazivanje i održavanje sednica skupštine (onda kada su ispunjeni uslovi propisani zakonom i aktima društva - videti u ovom tekstu članove od 138 -142)
Eisenmann Ludwig   |82.194.146.xxx |24-04-2011 15:34:10
Molim vas ako je skupstina prekinuta nece direktor da zaseda dalje KAKO DALJE NASTAVITI SKUPSTINU. Eisenmann
eisenmann ludwig   |82.194.146.xxx |26-04-2011 16:37:34
Molim vas ako jedan suvlasnik iz dvoclanog drustva ode u zatvor dali drug clan preuzima firmu ili ide u blokadu sa 30 zaposlenih. Molio bih da mi odgovorite ako nije tesko hvala Eisenmann
Anonimus   |93.86.75.xxx |26-04-2011 20:29:17
Što se tiče skupštine, savetovao bih Vam da obezbedite neki dokaz (najbolje zahtev u pismenoj formi za nastavak sednice), kako bi ako dođe do sudskog spora zahtev (pod uslovom da su ispunjeni prethodni uslovi za njega) bio merodavan za sud.
Najbolje je da angažujete advokata koji se bavi
privrednim sporovima, kako bi ipak neko s većim zakonskim autoritetom ali i iskustvom poslao, npr. opomenu pred tužbu... za početak.

Što se tiče drugog pitanja, privredno društvo će biti blokirano ukoliko nema sredstava na računu za izmirenje svojih obaveza, nebitan je oblik društva, broj
zaposlenih i slično.
Ako jedan suvlasnik ode u zatvor ili na drugi način ne može da obavlja svoju rukovodeću funkciju - ako je ima, firma i dalje pravno (ako ne i faktički) postoji. Može da se izabere drugi direktor (to može uvek, nezavisno od ovog Vašeg slučaja, tj. ne moraju vlasnici da
budu i rukovodioci u preduzeću), postoji i drugi suvlasnik...

Drugi suvlasnik ne preuzima firmu u smislu da ima veći udeo u njoj u odnosu na pre (npr, sada 100% vlasništva) - ako nema saglasnosti suvlasnika, ništa ne može da se menja bez sudske odluke, a što se tiče faktičkog stanja,
odnosno kako će se sve to odvijati u praksi, zavisi od dogovora vlasnika. Ako dogovora nema, kako će firma raditi u novonastaloj situaciji, ko to zna... U preduzeću svakako mora da postoji rukovodioc da bi ono postojalo (direktor, stečajni upravnik...)

Suviš e su opšte informacije date za
preciznije odgovore.
Milos   |178.222.36.xxx |18-05-2011 02:28:54
Direktor je poslao skupstini zahtev za povecanje plate i da ukoliko mu se plata ne poveca, taj zahtev skupstina treba da smatra kao njegovu ostavku. Posto skupstina nije donela odluku o povecanju njegove zarade da li direktor treba da podnese pisanu ostavku i sazove novu skupstinu i da li treba da
se glasa o njegovom razresenju? I da li punomocje za glasanje treba da bude overeno u sudu?
Ratko Nesic  - Odgovornost u D.O.O.   |109.93.187.xxx |05-12-2012 09:55:05
Dali Sud moze da osudi osnivaca D.O.O. da plati navodni dug drustva i da pleni privatnuimovinu koja jestecena pre osnivanja drustva ? Molim hitankomentar ili odgovor
Anonimus   |93.86.85.xxx |07-12-2012 00:18:33
Citat:
Dali Sud moze da osudi osnivaca D.O.O. da plati navodni dug drustva i da pleni privatnuimovinu koja jestecena pre osnivanja drustva ? Molim hitankomentar ili odgovor

U našoj državi, hm..., stalno se dešava da firma vlasnika duguje i on na kraju zatvori tu firmu, iako ima privatnu imovinu iz koje bi moglo da se naplati potraživanje poverioca.
Zakon je tu jasan - zato je DOO društvo sa ograničenom odgovornošću.
Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.
Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.


---

Međutim, ima IZUZETAKA:
član društva s ograničenom odgovornošću koji zloupotrebi pravilo o ograničenoj odgovornosti odgovara za obaveze društva. 
Smatraće se da postoji zloupotreba naročito ako to lice:
1)
upotrebi društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;
2) koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina;
3) koristi društvo ili njegovu imovinu u
cilju oštećenja poverilaca društva;
4) radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu društva, iako je znalo ili moralo znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.

Poverila c društva
može podneti tužbu protiv ovog lica nadležnom sudu prema sedištu društva u roku od šest meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od pet godina od dana zloupotrebe.
U slučaju da potraživanje poverioca
nije dospelo u trenutku saznanja za zloupotrebu, rok od šest meseci počinje da teče od dana dospeća potraživanja.
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Politics makes a strange bedfellows.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OČLAŠIVAČA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ko je nezadovoljan svakim i svačim, taj će teško biti zadovoljan i samim sobom.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik